X  p{u  yt~z  u~  ?

s.N}  xtp|  yt~z  u~  y    pu|  1995  stp,  ~  {  t|  quru~~  uu~yz.  Htu  ~pty  trp  u~yu{y  tu|p,  us  pq~y{y  xp~y}p  y|utrp~y}y    p~u~y  yt  y  t|  uyu|uz  u~p  utpr|  y}  |ux~  y~}py.


1.Duu|~
I|utrp~y
    
Ix}u~u~yu  ~y  px}~wu~yz  ~p  r~}  V{{pzt,  r  }  y|u  y  r
   gZ~-K~y-Spzh.  U}p  wyx~y  px}~wu~y  ~{s  wpr|.

Duu|~  ~pq|tu~y  xp  yp}y.
    
D|  uyu|uz,  {u  y~uu   ~pq|tu~yu}  xp  yp}y,  pq~y{y 
     u~p  {pxrp  {{y~~  |s. 
2.O{pxp~yu  |s
Mw~  }u  {pyru  y|}  ~p  |pztp    s.N}.
Mw~  qu|p~  pu~trp  qy~{|.
Mw~  }u  rpr{    tp~~  y|utrp~y,  p  p{wu  u|  y  y  ~pu{}.

Buxtu  qux  u~u~yz,  pyrpzu    pq~y{r  u~p.  Bu  pqyz  u~p|  ~ptuu  ~p  ,    B  qtuu  y  s}y  y    rutvu  ru}.

@ @
@tu  :

086-0074  V{{pzt  s.N}  qpz  103

u|. :

0153-25-3047 (r~y  `~yy) 81-153-25-3047  (yx  xp  sp~y)

p{ :

0153-25-8570 (r~y  `~yy) 81-153-25-8570  (yx  xp  sp~y)


ru~v